Regulamin sklepu internetowego czesci-do-motocykli.pl

§ 1. Postanowienia ogólne.
Niniejszy regulamin określa zasady i tryb dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez spółkę „MOTO 46” Sp. z o.o. w Szczecinie.

§ 2. Definicje.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają.

  1) MOTO46 – spółka „MOTO 46” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Szczecinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000227081, NIP: 955-21-15-817, REGON: 812745332, kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł;

  2) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolności do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupu towarów lub usług za pośrednictwem sklepu internetowego;

  3) Sklep internetowy – sklep prowadzony przez MOTO46 za pośrednictwem sklepu internetowego pod domeną www.czesci-do-motocykli.pl;

  4) Pracownik – pracownik upoważniony przez MOTO46 do reprezentowania spółki w zakresie przyjmowania zamówień oraz ich realizacji na rzecz Klienta,

  5) Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego;

  6) Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951, Nr 2, poz. 28 ze zm.).

§ 3. Składanie zamówień.

1. Przesłanie przez klienta do MOTO46 zamówienia w jeden ze wskazanych w ust. 2 sposobów jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług z MOTO46.

2. Zamówienia są składane oraz przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej: www.czesci-do-motocykli.pl, po uprzednim zalogowaniu się w systemie do panelu klienta.

3. Sprzedaż towarów przez stronę internetową jest możliwa wyłącznie po zalogowaniu się przez Klienta do panelu Klienta i wypełnieniu formularza zamówienia tam dostępnego.

4. Klient może dokonać zakupu bez uprzedniego zalogowania, w przypadku podania wszystkich danych wskazanych w formularzu zamówienia oraz dokonania przedpłaty na całą kwotę zamówienia.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia złożonego za pośrednictwem strony internetowej, określonej w ust. 2, następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez pracownika, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Nieotrzymanie przez Klienta potwierdzenia w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, jest równoznaczne z niezłożeniem zamówienia przez Klienta.

6. Zamówienie złożone w sposób określony w ust. 3 i 4 zostaje przyjęte do realizacji w chwili przekazania Klientowi przez pracownika unikatowego numeru zamówienia, co stanowi jednocześnie potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez MOTO46. Każde zamówienie po potwierdzeniu i nadaniu unikatowego numeru zamówienia jest przyjmowane do realizacji. Jeżeli Klient pomimo złożenia zamówienia nie otrzymał takiego potwierdzenia i numeru jest zobowiązany do kontaktu z pracownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej MOTO46 bądź telefonicznie na numer udostępniony w Serwisie.

7. Złożenie zamówienia w sposób określony w ust. 2 lub 3 zobowiązuje Klienta do wyboru zamawianego towaru, sposobu dostawy i płatności, wskazania jego imienia i nazwiska oraz adresu dostawy.

§ 4. Realizacja zamówień.

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia, stanowiące jednocześnie chwilę zawarcia umowy między MOTO46 a Klientem, następuje po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w jeden ze sposobów określonych w § 3 i nadaniu zamówieniu unikatowego numeru zamówienia przez pracownika MOTO46.

2. W przypadku zamówienia przez Klienta towaru, który jest niedostępny, Klient jest informowany telefonicznie lub poprzez e-mail o braku możliwości zrealizowania jego zamówienia lub braku możliwości zrealizowania zamówienia w ustalonym terminie. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym Klient niewyrażający zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia, jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar MOTO46 zwróci Klientowi zapłaconą cenę w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy. W przypadku akceptacji przez Klienta nowego terminu realizacji zamówienia, zamówienie jest realizowane w nowym terminie, a umowa ulega w tym zakresie odpowiedniej modyfikacji, zaś MOTO46 nie pozostaje wówczas w opóźnieniu w wykonaniu zobowiązania.

3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 2 umowa uważana jest za niezawartą. W przypadku dokonania przez klienta przedpłaty, MOTO46 zwróci Klientowi zapłaconą cenę w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

4. Na witrynach sklepu internetowego przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Termin ten liczony jest od dnia następującego po dniu przyjęcia zamówienia do realizacji do dnia doręczenia paczki ze Sklepu do przewoźnika. realizującego dostawę. Termin ten nie obejmuje dni innych niż dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest realizowane w terminie najdłuższym, a towary wysyłane są w momencie skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

5. W przypadku wybranych towarów, w szczególności z uwagi na ich gabaryty lub podatność na uszkodzenia, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

6. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody.

7. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży.

8. Cena łączna zamówienia, którą Kupujący jest zobowiązany uiścić za dane zamówienie, zostaje przekazana w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w  § 3 ust. 5 i 6.

9. Cena zamówienia podawana jest w złotych polskich, obejmuje ceny zamówionych produktów wraz z podatkiem od towarów i usług, koszty dostawy oraz uwzględnia ewentualne rabaty i promocje.

10. MOTO46 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

12. Do każdego towaru dołączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura). Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umowy zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje poprzez przekazanie Klientowi dowodu zakupu wraz z dostarczonym towarem.

13. Faktura wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia.

§ 5. Płatność.

1. Płatność za zamówione towary może nastąpić wedle wyboru Klienta według jednego z następujących sposobów:

1) Płatność przy odbiorze towaru, w miejscu przeznaczenia przesyłki zawierającej towar, z zastrzeżeniem w ust. 2;

2) Przelewem na rachunek bankowy MOTO46 wskazany na stronie internetowej sklepu lub w jednym ze sposobów płatności elektronicznych akceptowanych przez MOTO46 a określonych na witrynach sklepu internetowego.

2. Sposób płatności określony w ust. 1 pkt 1 dopuszczany jest dla zamówień na kwotę nieprzekraczającą 500,00 zł.

3. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem na konto lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (o których mowa w ust. 1 lit. b). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

§ 6. Gwarancja i rękojmia za wady.

Towary mogą być objęte gwarancją producenta. W takim wypadku wraz z dostawą towaru następuje dostarczenie karty gwarancyjnej wystawionej przez producenta, określającej szczegółowe warunki gwarancji.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru MOTO46 w niepogorszonym stanie. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby MOTO46 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@czesci-do-motocykli.pl

2. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie kompletnym, niepogorszonym, niezmienionym (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu).

3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres siedziby MOTO46.

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

5. Do każdej przesyłki dołączane jest pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy według wzorów zawartych w złącznikach do ustawy określonej w ust. 4.

6. MOTO46 dokona zwrotu zapłaconej ceny za zwrócony towar w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 8. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest MOTO46.

2. MOTO46 będzie przetwarzać podane przez Klienta dane osobowe podane podczas składania zamówienia i objęte jego zgodą na przetwarzanie danych dla celów realizacji umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez MOTO46 podmiotom z nim współpracującym przy realizacji zamówienia, na co Klient wyraża zgodę poprzez złożenie zamówienia.

3. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Klientom przysługuje również prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ust. 2, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Klienta.

4. Klientowi przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Wniesienie przez Klienta żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru danych osobowych prowadzonego przez MOTO46 jest równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od umowy.

5. MOTO46 jest obowiązane uczynić zadość żądaniu Klienta, o którym mowa w ust. 4, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu żądania przez Klienta.

6. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane przez MOTO46 podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminie.

7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji zamówień na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności w celu:

a) wystawiania faktur Klientowi,

b) gromadzenia danych Klientów w systemie teleinformatycznym,

c) sporządzania potwierdzeń dokonania transakcji,

d) prowadzenia korespondencji z Klientem poprzez kurierów, operatora pocztowego oraz pocztę elektroniczną.

e) rozpatrywania reklamacji.

§ 9. Postanowienia końcowe.

1. MOTO46 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek podania przez Klienta błędnych danych w celu realizacji zamówienia oraz za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta wskutek niezachowania przez niego należytej staranności.

2. MOTO46 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w siedzibie MOTO46 oraz na stronie internetowej.

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).

4. Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.czesci-do-motocykli.pl.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 r.